De ce a intrat EUROINS în faliment? Motivarea instanţei. Termenul limită de înscriere la masa credală este 24 iulie 2023, declaraţia de creanţă trebuie întocmită în dublu exemplar şi comunicată atât instanţei… cât şi lichidatorului judiciar (document ataşat: Sentinţa de deschidere a procedurii de faliment)

EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA (CUI/CIF: 5328123) a intrat în procedura de faliment pe data de 9 iunie 2023, conform deciziei pronunţate de judecătorul sindic Mihaela PAICU în Dosarul nr.8813/3/2023.

Sentinţa (motivarea) a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe 23 iunie 2023 şi putea fi atacată cu apel „în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă”.

Conform menţiunilor de pe portalul instanţelor, apelul a fost înregistrat la Tribunalul Bucureşti… pe 22 iunie 2023, iar în ziua următoare, 23 iunie 2023, debitoarea (prin SCA Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen) a depus cerere de suspendare a executării provizorii a sentinţei civile nr.2920/09.06.2023 (deschiderea procedurii de faliment) până la judecarea apelului. Acest ultim demers juridic a dus la constituirea Dosarului nr.4145/2/2023, pentru care Curtea de Apel Bucureşti a programat un prim termen de judecată pe 19 iulie 2023.

Chiar dacă teoretic sentinţa poate fi întoarsă/anulată de a doua instanţă, creditorii ar trebui să ţină cont de decizia EXECUTORIE din 9 iunie 2023, care a stabilit printre altele că termenul limită pentru înscrierea la masa credală este 24 iulie 2023.

În notificarea privind deschiderea procedurii, lichidatorul judiciar provizoriu CITR Filiala Bucureşti SPRL precizează că declaraţia de creanţă trebuie întocmită în dublu exemplar şi comunicată astfel:

a. un exemplar în format scriptic (hârtie) va fi înregistrat la registratura Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, la adresa: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 319L, Clădirea B-Sema Parc, sector 6, România, cu datele de contact: Telefon: 021.408.36.00, 021.408.37.00 – interior 8629, Fax: 021.313.28.02 E-mail: trb-falimenteuroins@just.ro.
La acest exemplar, urmează a fi ataşată dovada în original, a achitării unei taxe de timbru în sumă de 200 lei, ce va fi plătită în contul de venituri al bugetului local „taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru”, al unităţii administrativ teritoriale în care aveţi sediul/domiciliul (primăriei din localitatea unde aveţi sediul/domiciliul).
De asemenea, la dosar se va înregistra un exemplar al declaraţiei de creanţă şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Tribunalului Bucureşti, mai sus menţionată.
b. un exemplar va fi înregistrat la registratura lichidatorului judiciar, CITR Filiala Bucureşti SPRL, având sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, et. 3, sector 2, telefon +40 213 266 014/15, fax +40 213 266 013, sau email: bucuresti@citr.ro.
La acest exemplar, urmează a fi ataşată dovada achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei, în copie.

Lichidatorul judiciar provizoriu atrage atenţia că „în temeiul art.114 alin.(1) din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei alături de toate documentele justificative ale creanţei/înscrisurile depuse în probaţiune până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului, declaraţia urmând a fi respinsă”.

DOCUMENT ATAŞAT:
EUROINS – Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment a societăţii de asigurare/ reasigurare